Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE z 4.5.2016 L119) (RODO) informuję, iż:

Administratorem Pani/a danych osobowych jest Agata Wilska, prowadząca jednoosobową działalność: Agata Wilska Pomoc Psychologiczna i Psychoterapia z siedzibą w Łodzi przy ul. Klonowej 8/1, e-mail: agata.wilska@psychologwlodzi.pl.

W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się poprzez e-mail: agata.wilska@psychologwlodzi.pl.

Dane będą przetwarzane w celu świadczenia usług psychologicznych i psychoterapeu­tycznych (konsultacja psychologiczna, psychoterapia, szkolenie, warsztat) na podstawie umowy (artykuł 6 RODO ust. 1b) – dane zwykłe tj. imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu; i/lub na podstawie zgody (artykuł 9 RODO ust. 2a) – dane wrażliwe tj. dane o stanie zdrowia, leczeniu farmakologicznym, pochodzeniu, rodzinie, pracy, wyznaniu, poglądach, postawach, orientacji seksualnej, głos, wizerunek, itp.

Na podstawie umów powierzenia Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane następu­jącym podmiotom (w celu wykonania podstawowych umów przez te podmioty):

  1. księgowej – w razie konieczności wystawienia faktury,
  2. bankowi – w razie opłat w formie przelewów bankowych,
  3. superwizorowi – w przypadku potrzeby poddania superwizji procesu terapeutycznego,
  4. hostingowi – w razie kontaktu e-mailowego,
  5. inaczej jest to dozwolone tylko na podstawie odrębnie wyrażonej zgody.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Podane dane nie będą profilowane ani poddawane procesom automatyzowanego podejmowania decyzji.

Dane będą przechowywane przez okres najdłużej 5 lat od zakończenia wykonania umowy/ terapii.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Prawo dostępu do treści swoich danych nie dotyczy notatek własnych terapeuty.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem umożliwiającym wykonanie warunków umowy. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji postanowień umowy.